DuPont™ Nomex® KKD için CE İşaretleri, Normlar ve Yönetmelikler


 
 
 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) seçerken CE işaretleri, normlar ve yönetmelikler önemli kriterlerdir.

Tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından ulusal yasalara dönüştürülmesi gereken zorunlu iki AT direktifi KKD'yi düzenler.

  • KKD'ye ilişkin Avrupa direktifi 89/686 EEC zorunlu direktiftir (konuşma dilinde “Ürün Direktifi” olarak adlandırılır).Koruyucu giysilerin üretiminde geçerlidir ve bir KKD ürününün pazara sunulabilmesinden önce karşılaması gereken "temel" gereksinimleri tanımlar.

    Spesifik bir KKD ürününün bu temel gereksinimlere uyup uymadığını kontrol etmek için CEN/CENELEC tarafından 150'den fazla uyumlulaştırılmış EN standardı geliştirilmiştir. CE sertifikası için minimum performansın üzerindeki gereksinimler, belirli spesifik risklere veya diğer konulara göre kullanıcılar tarafından belirlenebilir.

    Ürün üzerindeki CE işareti ile gösterilen bir CE sertifikası, KKD'nin, belirli kullanımlardaki belirli risklere karşı koruma için ve ilgili ergonomi, tehlikesizlik ve boyutlandırma açısından tanımlandığı temel gereksinimleri karşıladığını son kullanıcıya bildirir.

  • Koruyucu giysilerin son kullanıcıları için geçerli olan KKD kullanımına ilişkin Avrupa direktifi 89/656 EEC, zorunlu Avrupa direktiftir (konuşma dilinde “Kullanıcı Direktifi” olarak adlandırılır).Yükümlülükleri belirler ve çalışanların işlerine ilişkin her açıdan güvenliğini ve sağlığını sağlamak ve geliştirmek için çalışanlar ve işverenler tarafından alınması gereken önlemleri düzenler.

    Direktif; risk değerlendirmesini, önleyici önlemler için ihtiyacı, eğitim ve bilgileri düzenler ve KKD'nin işveren tarafından ücretsiz sağlanmasını şart koşar. Çalışanların güvenliğinin, hijyen ve iş yeri sağlığının geliştirilmesinin sadece ekonomik değerlendirmelerin altında tutulamaz bir hedef olduğunu belirtir.